Algemene voorwaarden

Op de diensten van Zeegbos Coaching zijn algemene voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden
staan vermeld op de website en worden u op verzoek verstrekt via de mail.

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Afspraken:
Zeegbos Coaching werkt uitsluitend op afspraak.
Afspraken kunt u maken via een whatsapp bericht, mail of per telefoon.
Bent u verhinderd, dient u de afspraak 24 uur van te voren te annuleren.
Doet u dit niet kunnen wij de helft van het tarief in rekening brengen.
Locatie:
Coachgesprekken vinden plaats op de praktijk, Mooieweg 184, Arnhem of via beeldbellen (whatsapp of skype). Bij uitzondering kunnen we een gesprek telefonisch voeren.
Tarieven en betalingswijze:
Zeegbos Coaching hanteert de tarieven zoals vermeld op de website.
De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen, tenzij anders vermeld.
Coachtrajecten en nazorgtrajecten dienen vooraf betaald te worden.
Tijdsduur van de trajecten
Als u kiest voor een coachtraject van 3 gesprekken zullen deze plaatsvinden binnen een termijn van 10 weken. Na dit traject bepalen we of- en hoeveel coachgesprekken nodig zijn en in welk tijdsbestek.
Kiest u voor een nazorgtraject, is het traject maximaal een jaar geldig.
Uitgangspunten:
De werkwijze van Zeegbos Coaching is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. Alle
kennis, ervaring en vakkundigheid zal worden ingezet en Zeegbos Coaching doet haar uiterste best
doet om de beoogde resultaten te behalen.
Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van uzelf en uw (verslaafde) naasten behoren tot uw eigen
verantwoordelijkheid. Zeegbos Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of
letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten van Zeegbos Coaching, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zeegbos Coaching.
Vertrouwelijkheid:
Zeegbos Coaching gaat vertrouwelijk om met informatie verkregen door de cliënt. Informatie wordt
niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting.
Ontbinding van de overeenkomst:
Als Zeegbos Coaching er van overtuigd is, om welke reden dan ook, dat zij niet meer met de cliënt
kan werken, kan de opdracht per direct stopgezet worden.
Andersom, als blijkt dat de cliënt er van overtuigd is, dat hij niet meer samen kan werken met
Zeegbos Coaching,kan de overeenkomst verbroken worden na een eindevaluatie.

 

Zeegbos Coaching, Februari 2024, versie 5.